Personnel


Dr. Sunita Chandra
Joint Registrar
Phone: 9453048616     Email:jr.rac@bhu.ac.in
 
Dr. S.P. Dhyani
Dy. Registrar
Phone: 8004932593     Email:dr.rac@bhu.ac.in
 
Shri B.K.Ghosh
Assistant Registrar
Phone: 9453780101     Email:ar.rac@bhu.ac.in
 
Shri Bhupendra Kumar
Section Officer
Phone: 9415991990
 
Shri M. Shankar
P.A.
Phone: 9453313124
 
Shri Hari Shankar Pandey
Senior Assistant
 
Shri Basant Singh
Senior Assistant
Phone: 9793331583
 
Shri Rakesh Kumar Srivastava
Senior Assistant
Phone: 9415439066
 
Shri Yogesh D. Tripathi
Senior Assistant
Phone: 8004932697
 
Shri Ram Chandra Rai
Senior Assistant
Phone: 9956630314
 
Shri Pushp Raj Mishra
Senior Assistant
 
Shri L.N.Mahali
Senior Assistant
 
Dr. Rabi Kumar
Senior Assistant
Phone: 9580124017     Email:rabi@bhu.ac.in
 
Shri Prashant Kumar Verma
Senior Assistant
Phone: 9598519838
 
Shri Chhote Lal
Peon
 
Shri Chandrajeet Yadav
Peon
 
Shri Rajesh Kumar Saini
Peon
Phone: 9305312523
 
Shri Abhishek Kushwaha
MTS
Phone: 8922991917